POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU


Předseda představenstva společnosti IPC PALLADIUM a.s., IČ: 269 05 795, se sídlem Vrchlického 678/19, 500 02 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2856, pan PharmDr. Martin Mašát, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

IPC PALLADIUM a.s.,

která se bude konat dne

8.10.2015 od 09:30 hod.
v prostorách notářské kanceláře:
JUDr. Romana Hochmana, notáře
Hybernská 1032/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Program jednání řádné valné hromady bude následující:

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady;

2) Znovuzvolení členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti;

3) Projednání a odsouhlasení návrhu nového úplného znění stanov společnosti;

4) Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

1) Valná hromada opětovně volí tyto členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti:

a. PharmDr. Martina Mašáta, nar. 5.4.1965, bytem Gagarinova 692/26, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, jakožto člena představenstva,
b. Mgr. Karla Krause, nar. 29.7.1970, bytem Velemínská 1009/31, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, jakožto člena představenstva,
c. PharmDr. Janu Doleželovou, nar. 23.6.1981, bytem Gen. Svobody 1198, 783 91 Uničov, jakožto člena představenstva,
d. PharmDr. Marcela Cecha, nar. 2.1.1963, bytem Třebechovická 826/12, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, jakožto člena dozorčí rady,
e. Pavla Vítka, nar. 21.8.1968, Na Okrouhlíku 1160/26, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, jakožto člena dozorčí rady,
f. PharmDr. Daniela Chládka, nar. 17.5.1970, bytem Masarykovo náměstí 391/13, 500 02 Hradec Králové, jakožto člena dozorčí rady,

2) Schvaluje se nové úplné znění stanov společnosti.

Přílohou této pozvánky se akcionářům zasílá návrh nového úplného znění stanov za účelem seznámení se s jejím obsahem. Akcionář je rovněž oprávněn nahlédnout do návrhu nového úplného znění stanov v sídle společnosti, a to od 4.9.2015 do 7.10.2015 každý pracovní den od 09:00 – 17:00 hod.
V Hradci Králové dne 4.9.2015


IPC PALLADIUM a.s.
PharmDr. Martin Mašát, předseda představenstva